BEŞİKTAŞ RİZELİLER EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEGİ TÜZÜĞÜ
Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1
– Deneğin Adı: Beşiktaş Rizeliler Eğitim ve Kültür Derneği dır. Derneğin merkezi
İstanbul’dur Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekte sürdürülecek
Çalışma Konulan ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

Madde 2
– Derneğin Amacı: Rizeliler arasında kaynaşma, dayanışma ve yardımlaşmayı
sağlayarak aile.toplum ve çevremizin,tarih ve kültür mirasımızın,öz estetiğimizin gruplar
arasında kültür ve ahlaki.sevgi ve işbirliğini,birlik ve beraberliği artıncı faaliyetlerde
bulunarak:güzel memleketimizle birlikte hemşerilerine hizmet etmektir
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve
yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak içirn
amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma
ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamının sağlamak, her türlü teknik
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt
6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli
toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, izcilik ve eğlenceli etkinlikler vb.
düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak.
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak.
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara iye olmak
12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve
kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin
izinle kurabileceği tesisleri kurmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak
üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler
yürütmek
13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve
hizmetlerle kusa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak
14-Gerekli görülen yerlerde dermek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak
15-Demeğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer
derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir an
gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3
– Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseye
doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve
tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin alınabilmesi için Türkiye?de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Demek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu
Kararı ile onursal üye olarak kabul edilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4
– Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış
sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez
Üyelikten Çıkarılma

Madde 5
-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.
3-Yazılı ikazlara ( SMS –E-POSTA İLE ) rağmen üyelik aidatını (3) üç kez üst üst’e ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında çıkarılır. hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde- 6
– Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
I-Genel kurul
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı usulü

Madde 7
– Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden
Oluşur.
Genel kurul
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü *

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyeleri
listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü. saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilecek veya yazılı yada elektronik bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamasa toplantı yapılamazsa, ikinci toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz
çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkra’da belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan yerlerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve
derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması
sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu
toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulan üye tam sayısının iki katından az
olamaz Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.
Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu
üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir, Üyeler
yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlar inini karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim
kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır
Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir
yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan
Zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır
bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme
alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır
Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile
yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim
kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni
seçilen yönetim kuruluna 30 gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8
– Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin
seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar,
toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından
gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden
sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki
tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki
çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek
üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı
kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde- 9
– Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1- Dernek organlarının seçilmesi 2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi 3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası, 4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için 5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz 6- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri 7- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi, 8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması 9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dermek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, 10-Derneğin vakıf kurması, 11-Derneğin fesih edilmesi 12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, 13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 10 – Yönetim kurulu, 9 (On dokuz) asıl ve 9 (On dokuz) yedek üye Olarak genel kurulunca gizli oyla seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak 1 Başkan, 3 Başkan yardımcısı, 1 Sekreter, 1 Sayman ve 3 üye’yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetke vermek. 2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak. 3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmenlik hazırlayarak genel kurula onayına sunmak 4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak,derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak,bina veya tesisi inşa ettirmek,kira sözleşmesi yapmak,dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis etmek. 5-(Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak 6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak 7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak 8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek 10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak 11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 11 – Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar
Denetim kurulu; gerektiğin de genel kurulu toplantıya çağırır
Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 12
-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır
1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL, aylık olarak ta 5 TL, yıllık toplamı 60 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir 2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar 3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser,spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler 5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve 6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla 7-Diğer gelirler
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler*
Madde 13 – Defter tutma esasları:
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır. 2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden suretiyle saklanır. 4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerinin dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. 6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki,gibidir:
1-(a) bendinin 1,2, 3 ve 6 nci alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter
tutulması durumunda da tutulur
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile
kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye
istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır

Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler
müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar
devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler
ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her
yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık)
(Dernekler Yönetmeliği EK-16?da belirtilen) ?İşletme Hesabı Tablosu? düzenlenir. Bilanço
esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca
yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider işlemleri*

Madde 14-
Gelir ve gider belgeleri
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17?de örneği bulunan) ?Alındı Belgesi?
ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından
düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama
belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94?üncü maddesi kapsamında
bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da
bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13?te örneği bulunan) ?Gider
Makbuzu? Düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet
teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14?te örneği bulunan) ?Ayni Yardım Teslim Belgesi?
ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet
teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15?te örneği bulunan) ?Ayni Bağış Alındı Belgesi?
ile kabul edilir.

Alındı belgesi
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak ?Alındı Belgeleri? (Dernekler Yönetmeliği
-EK-17?de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere
kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına
gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan
gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre
hareket edilir

Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle
yönetim kurulu karan ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve
fotoğraflarının ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19?da örneği bulunan) ?Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca
onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili
değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir
Dernek adıma gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Suresi suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 15
– Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21?de sunulan) ?Dernek Beyannamesi? dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ay içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 16- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağan üstü genel kurul toplantılarım izleyen otuz gün içinde, yönetim ve
denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren (Dermekler
Yönetmeliği EK-3? te sunulan) ?Genel Kurul Sonuç Bildirimi? ve ekleri yönetim kurulu
başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile
Eklenir
Taşınmazlarım Bildirilmesi
toplantı tutanağı örneği
dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler
Yönetmeliği EK-26?da sunulan) ?Taşınmaz Mal Bildirimi?ni doldurmak suretiyle mülki idare
amirliğine bildirilir

Yurtdışın dan Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan
önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4?te belirtilen) ?Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi? iki
nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu
kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın
aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının
yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak
projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 232de
gösterilen) ?Proje Bildirimi?ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek
merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24?te
belirtilen) ?Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi?; genel kurul toplantısı dışında dernek
organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25?te belirtilen)
?Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi? doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz
gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul
toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine
bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 17
– Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç
denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel
kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel
kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim
kuruluşlarına denetim yaptırabilir

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 18
– Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve
hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma.
derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne
düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 19
– Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan
üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi
durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3?0?dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Sekli

Madde 20
-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan
üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi
durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı
yönetim ve denetim kurulları tüye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy
Kullanma hakkın bulunan üyelerin oylarının 2/3 dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması
açık olarak yapılır

Tasfiye işlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son
yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel
kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren
başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında ?Tasfiye Halinde BEŞİKTAŞ
Rizeliler Eğitim ve Kültür Derneği? ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.
Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.
Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın
ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tavsiye işlemleri, mülki
idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde
tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını
müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin
bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da
eklenmesi zorunludur.
Dermeğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.Bu görev ,bir yönetim kurulu üyesinde verilebilinir..belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 21
– Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni
Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer
mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.